Otgest i iclient

Coneix els que ens visiten i com ens valoren

OTGEST

Sistema de control de visitants, permet conèixer qui ens visita. Amb un sistema de recollida de dades tàctil, el personal dels centres d'informació introdueix de forma senzilla i àgil les dades relatives als paràmetres d'interès (procedència, tipologia visitant, informació sol·licitada...) Les dades queden registrades i es poden creuar entre elles. L'ot gest ens permet: 1. Dotar els centres d'informació d'un sistema àgil de control estadístic de les consultes que es reben (presencials, mail, telefòniques, xarxes,...) 2. Facilitar el control d'estoc del material dels centres d'informació.

iCLIENT

Eina per recollir valoracions dels visitants del nostre centre o municipi. Mitjançant una tauleta, els visitants poden valorar de forma lliure qualsevol aspecte relacionat amb la satisfacció de la seva experiència, aspectes configurables també per l'agent turístic o de l'entitat.

Interactiu
Imatge d'iClient

Més informació

PDF